JAUNATNES KAUSS 2023

26.01.2023

 

Jaunatnes kauss 2023

Frīstaila slēpošana un snovbords 2. posms

Pēc daudzu gadu pārtraukuma „Mežezerā” ir izveidots  jauns, kavlitatīvs snovparks ar „Pipelife” elementiem un diviem kikeriem. Šī gada 18. februārī snovparkā norisinīsāsies Jaunatnes kausa frīstaila slēpošanā un snovbordā 2.posms.  Līdz sacensībām ikvienam ir iespēja doties to izmēgināt un sagatavot savus labākos trikus, lai varētu cīnīties  par vertīgām balvām un kausiem.

Jaunatnes kausa pirmais posms aizritējis „Baldones Jibpark” . Sacensībās piedalās  dalībnieki no 7 līdz 18 gadiem un tiek sadalīti sekojošās grupās – jaunieši, juniori un meitenes gan frīstaila slēpošanā, gan snovbordā. Sacensību disciplīnas ir Jib jam pirmajā posmā un slopestyle otrajā posmā. No abiem pasākumiem tiek veidots kopējais rangs, kura ieskaitē tiek skaitīti punkti.

 

Programma:

10:00 – 12:00
Brīvie treniņi

11:00 – 12:00
Sacensību dalībnieku reģistrācija

12:00 – 12:15
Sacensību dalībnieku un treneru sapulce

12:30 – 14:30
Snovborda sacensības  (Meitenes – Jaunieši – Juniori)

14:30 – 15:00
Parka kopšana un freeski iesildīšanās

15:00 – 17:00
Frīstaila slēpošanas sacensības (Meitenes – Jaunieši – Juniori)

17:00
Apbalvošana
 

Sacensību programma ir provizoriska un var tikt mainīta sacensību gaitā, vadoties pēc dalībnieku skaita vai laikapstākļiem.

Sacensību parks un formāts

Parks ir veidots no dazādiem elementiem:  tramplīniem, boksiem, reiliem, sienām utt. Kvalifikācijā dalībnieki katrs veiks 3 braucienus un 2 labākie no tiem tiks summēti. Dalībniekiem ir jācenšās parādīt pēc iespējas vairāk dažādus trikus gan uz tramplīniem, gan uz slaidiem. Tiesneši ņem  vērā arī rotāciju virzienu.  Katram  dalībniekam būs iespēja veikt 3 braucienus, no kuriem viens labākais tiek ieskaitīts. Tiesneši visus dalībniekus vērtē 100 punktu skalā par vienu braucienu, tiek vērtēts arī kopējais iespaids. Sīkāk par sacensību formātu un tiesāšanas kritērijiem tiks paziņots sacensību dalībnieku un treneru sapulcē.

Pieteikšanās

Pieteikšanās norisinās elektroniski šeit: https://liveheats.com/events/92843/registration  Dalībnieku reģistrācijā dalībniekam obligāti jābut aizpildītai sacensību dalībnieka deklarācijai, to var iegūt šeit: https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf  Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, uz reģistrāciju jāierodas kopā ar vecāku, likumīgo aizbildni, treneri vai pārstāvāmo.

Atbalstītāji un apbalvošana

Sacensībās tiks apbalvoti katras grupas 3 labākie dalībnieki ar sponsoru sarūpētām balvām, kausiem un diplomiem. Šīs sacensības atbalsta un balvas būs sarūpējuši: veikals „Boards.lv” , slēpju un snovborda dēļu kopšanas līdzekļu ražotājs „Vauhti”, un ”Pipelife” plastikāta cauruļu ražotājs.

Dalības maksa

Sacensību dalības maksa ir 10 eiro, tā sevī neietver pacēlāja biļetes maksu. Pacēlāja biļete ir atsevišķi jāiegādājas pie kases, uzrādot starta numuru. Dalībnieka pacēlāja biļetes cena būs 20 eiro.  Maksa par dalību „Jaunatnes kausa” 2. posmā  jāveic ar pārskaitījumu uz šo bankas kontu: A/S Swedbank konts: Biedrības “Latvijas Slēpošanas federācija” konta nr. LV60HABA0551052122760 maksājuma uzdevumā norādot: Maksa par dalību Jauniešu kauss 2. Posms (dalībnieka vārds, uzvārds un dzimšanas datums).

Uz tikšanos sacensībās!


 

Youth Cup 2023

Freeski and snowboarding stage 2

After a break of many years, we have created a new snow park with “Pipelife” elements and two kickers. On February 18 of this year, the 2nd stage of the Youth Cup in freestyle skiing and snowboarding will take place in the snow park. Until the competition, everyone has the opportunity to try and prepare their best tricks in order to compete for valuable prizes and cups.

The first stage of the Youth Cup has passed in “Baldones Jibpark”. Participants from 7 to 18 years of age take part in the competition and are divided into the following groups – young people, juniors and girls in both freestyle skiing and snowboarding. Competition disciplines are Jib jam in the first stage and slopestyle in the second stage. From both events, a total ranking is formed, in which points are counted.

 

Timetable:

10:00 – 12:00
Free training

11:00 – 12:00
Registration of competition participants

12:00 – 12:15
Meeting of participants and coaches

12:30 – 14:30
Snowboard qualification (Girls – Youth – Juniors)

14:30 – 15:00
Park reshape and freeski warm up

15:00 – 17:00
Freestyle Ski Qualification (Girls – Youth – Juniors)

17:00
Awards ceremony
 

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on the number of participants or weather conditions.

Competition park and format

The competition will take place in the snow park of the recreation complex “Mežezers”. The park is made up of various elements, kickers, boxes, rails, walls, etc … Participants in the qualification will make 3 runs each and the best 1 will count. Participants should try to show as many different tricks as possible on both the kickers and slides. The judge also takes into account the direction of rotation. The judges evaluate all participants on a 100-point scale by the overall impression. Each judge awards participants up to 100 points per run. The details of the competition format and judging criteria will be announced at the meeting of the participants and coaches.

Entry

The application is done electronically here: https://liveheats.com/events/92843/registration In the registration of participants, the participant must have a completed declaration of the competitor, it can be obtained here: https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf who have not reached the age of 18 must come to the registration with a parent, legal guardian, coach or principal.

 

Supporters and rewards

The 3 best participants in each group will be awarded with prizes from the supporter, cups and diplomas. Compotition is supported by: Boards.lv store, “Vauhti” ski and snowboard care products, „Pipelife”.

Entry fee

The entry  fee is 10 euros, it does not include the lift ticket fee. The lift ticket is separate from the entry fee. The ticket price for the lift of the participant and the coaches (one coach per team) will be 20 euros.  Entry fee must be paid upon registration by transfer to the following bank account: A / S Swedbank Account: Association “Latvian Ski Federation” account no. LV60HABA0551052122760 payment order indicating: Participation fee Youth Cup Stage 2 (participant’s name, surname and date of birth).

See you at the competition!