FIS BALTIJAS KAUSS

26.02.2023


FIS BALTIJAS KAUSS

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS

FRĪSTAILA SLĒPOŠANĀ UN SNOVBORDĀ

 

No 3. Līdz 5.martam

 

Baltijas labākie frīstaila slēpotāji un snovbordisti pulcēsies pie mums, lai rīkotu Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) Baltijas kausa Latvijas atklāto čempionātu trīs kategorijās!

 

Kategorijas un grupas:

1. FIS Baltijas kauss, Latvijas atklātais čempionāts

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti visi dalībnieki, kas piedalās frīstaila slēpošanā un snovbordā.

Katrā sporta veidā tiks apbalvoti 3 labākie dalībnieki sieviešu konkurencē un atsevišķi vīriešu konkurencē. Balvās ir kauss, naudas balva un sponsoru balvas.

2. Latvijas čempionāts

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti frīstaila slēpotāji un snovbordisti kuri ir Latvijas republikas pilsoņi un katrā sporta veidā tiks apbalvoti sieviešu un vīriešu grupas 3 labākie dalībnieki ar Latvijas

čempionāta medaļām un diplomiem.

3. FIS

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti visi dalībnieki un FIS rezultātos tiks dalīti 4 grupās, katrā sporta veidā: vīrieši, vīrieši juniori, sievietes un sievietes juniores. Atsevišķa apbalvošana netiks organizēta.

Laika Grafiks:

03.03.2022 piektdiena

•                      18:00 – 21:00 Reģistrācija

•                      18:00 – 22:00 Brīvie treniņi big air un slopestyle

•                      20:00 – 20:30 Komandas kapteiņu sapulce

04.03.2022 sestdiena SLOPESTYLE

05.03.2022 svētdiena BIG AIR

•                      9:50 – 10:00 Dalībnieku sapulce

•                      10:00 – 10:50 Iesildīšanās

•                      10:50 – 11:00 Parka kopšana

•                      11:00 – 13:00 Snovborda un frīstaila slēpošanas slopestyle kvalifikācija

•                      13:00 – 13:20 Parka kopšana

•                      13:30 – 15:00 Snovborda un frīstaila slēpošanas slopestyle fināli

•                      15:30 – 16:00 Apbalvošana

•                      16:30 – 17:00 Komandas kapteiņu sapulce

•                      17:00 – 20:00 Slopestyle treniņi

Sacensību programma ir provizoriska un var tikt mainīta sacensību gaitā, vadoties pēc dalībnieku skaita vai laikapstākļiem.

Sacensību parks un formāts

Sacensības norisināsies „Mežezers” snovparkā. Slopestyle sacensībām būs

kvalifikācijas un finālsacensības. Gan kvalifikācijā, gan finālos dalībniekiem būs iespēja veikt 2 braucienus, no kuriem 1 labākais tiks ieskaitīts gala rezultātā. Big air sacensībām būs kvalifikācija unfinālsacensības. Kvalifikācijā, dalībniekiem būs iespēja veikt 2 braucienus no kuriem viens labākais tiks ieskaitīts. Finālos dalībniekiem būs iespēja veikt 3 lēcienus, no kuriem 2 tiks summēti gala rezultātā. Tiem ir jābūt diviem dažādiem trikiem. Finālos varēs piedalīties 5 – 10 labākie dalībnieki.

Tiesneši visus dalībniekus gan kvalifikācijā, gan finālos vērtē 100 punktu skalā. Gan kvalifikācijā, gan finālos tiek vērtēts kopējais iespaids. Katrs tiesnesis dalībniekiem piešķir līdz 100 punktiem par vienu braucienu. Sīkāk par sacensību formātu un tiesāšanas kritērijiem tiks paziņots sacensību dalībnieku un treneru sapulcē.

Pieteikšanās

Lai piedalītos sacensībās dalībniekam ir jāiegādājās vai jāaktivizē savs FIS kods.  Plašākai informācijai par pieteikšanos lūdzu apmeklējiet vietni infoski.lv

Organizatori un atbalstītāji

Sacensības organizē „Latvijas slēpošanas Federācija”

Sacensības atbalsta; „Vauhti”, „Therabody”, „FIS-SKI”, „Pulsaar active”, „Vans alfa”, „Sporta centrs”.

Tiešraide

Sacensības tiks rādītas tiešraidē gan internetā, gan televīzijā. 

Nakšņošana un ēdināšana

Ir pieejamas dažādas nakšņošanas iespējas mūsu viesu namā un namiņos.

Apskatīt nakstmītņu iespējas

Kafejnīca būs pieejama katru dienu no 11:00 –22:00.

Covid-19

Sacensības norisinās vadoties pēc Latvijas republikas Ministru kabineta noteiktajiem Covid-19 drošības pasākumiem. Sacensību dalībniekiem un skatītājiem ir pienākums tos ievērot! Par ieceļošanu Latvijā aktuālo informāciju skatieties šeit.

 Uz tikšanos sacensībās!

FIS BALTIC CUP

LATVIAN FREESKI AND SNOWBOARD OPEN

 

From  3rd to 5th March

The best freestyle skiers and snowboarders in the Baltics will gather with us to organize the three categories of the International Ski Federation (FIS) Baltic Cup Latvian Open Championship!

 

Competition categories and groups

1. FIS Baltic cup & Latvian Open

This category will include all participants who participate in freestyle skiing and snowboarding,  in each sport the 3 best participants will be awarded with cups, cash prizes and sponsor prizes.

2. Latvian Championship

Freestyle skiers and snowboarders who are citizens of the Republic of Latvia will be included in this category, and the best 3 participants of the women’s and men’s group with medals and diplomas of the Latvian championship will be awarded in each sport.

3. FIS

All participants will be included in this category, but no separate award will be organized

Timetable:

03.03.2023 Friday TRAININGS

•                      18:00 – 21:00 Registration

•                      18:00 – 21:00 Free trainings big air and slopestyle

•                      20:00 – 20:30 Team capitain meeting

04.03.2022 Saturtday SLOPESTYLE

05.03.2022 Sunday BIG AIR

•                      9:50 – 10:00 Riders meeting

•                      10:00 – 10:50 Warmup

•                      10:50 – 11:00 Big air reshap

•                      11:00 – 13:00 Snowboard and freeski slopestyle qualification

•                      13:00 – 13:20 Big air reshap

•                      13:30 – 15:00 Snowboard and freeski slopestyle finals

•                      15:30 – 16:00 Awarding

•                      16:30 – 17:00 Team captain meeting

•                      17:00 – 20:00 Slopestyle trainings

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on the number of participants or weather conditions.

Competition park and format

The competition will take place in the snow park of the “Mežezers”. Slopestyle competitions will have qualifiers and finals. Both in the qualification and in the finals, the participants will have the opportunity to make 2 runs, and the best one will be counted in the final result. Big air competition will have qualification and final competition. In the qualification, the participants will have the opportunity to make 2 runs, and the best one will be counted. In the finals, participants will have the opportunity to make 3 runs, participants must perform 2 different tricks and the best 2 scores will be counted as final result. The best 5-10 participants will participate in the finals. Judges evaluate all participants both in the qualification and in the finals on a scale of 100 points. Overall impression is evaluated both in the qualification and in the finals. Each judge awards participants up to 100 points per run. More details about the competition format and judging criteria will be announced at the meeting of the competition participants and coaches.

Entry

To participate, the participant must purchase or activate his FIS code. For more information on applying, please visit the website  infoski.lv

Organizers and supporters

The competition is organized by the “Latvian Ski Federation”

Competition support; „Vauhti”, „Therabody”, „FIS-SKI”, „Pulsaar active”, „Vans alfa”,  „Sporta centrs”.

Live brodcast

The competition will be broadcast live on the Internet and television.

Accommodation and meals

Various accommodation options are available in the “Mežezers” recreation complex. To make a reservation, please call +371 26411213.

The „Mežezers”restaurant will be available every day from 11:00 a.m. to 10:00 p.m.

Covid-19

Before traveling please check the current restrictions at official website.

See you at the competition!