21.2°C

English

Slēpošanas trases “Mežezers” lietošanas līguma noteikumi

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumi nosaka trases “Mežezers” un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Trase”), kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena zonu un pacēlājus (skatīt shēmu), kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli.

1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk pacēlāja un trases lietošanas biļeti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās derīgu Biļeti, kas ir pirkta vai saņemta bāzes kasēs no bāzes personāla. Personai , kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot trasi vai kurai nav derīgas biļetes , nav tiesību izmantot trasi.

1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai ir atzīstama par akceptu. Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai nederīgu biļeti vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

1.8. Trasē ir aizliegta suņus un citu dzīvniekus uzturēšanās, neatkarīgi no tā vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai nobraucienu skaits.

2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

 

3. INVENTĀRS

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam no kalna ar kalnu slēpošanas slēpēm vai sniega dēli, kuri ir aprīkoti ar speciāliem stiprinājumiem tiem paredzētajās vietās ( turpmāk „Inventārs”)

3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvētu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā .

3.3. Sniega dēlim ir jābūt aprīkotam ar drošības siksnu, kas ir tiek piestiprināta pie sniega dēļa stiprinājuma un Lietotāja kājas un slēpju stiprinājumiem ar bremžu „ ķepiņām” , lai sniega dēlis vai slēpes bez lietotāja ziņas nevarētu noslīdēt pa nogāzi un nodarīt zaudējumus vai savainot citus Lietotājus. Slēpju nūjām lejas daļā ir jābūt aizsargšķīvīšiem.

3.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

3.5. Trasē aizliegts izmantot ragaviņas, plēves, distanču slēpes u.tml., kā arī citu nobrauciena inventāru, izņemot to, kas ir minēts 3.1.p.

 

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli tikai to kalna nogāzes daļu, kas ir drošā un saprātīgā attālumā no pacēlāja ceļa vai ir attiecīgi iezīmēta un/vai norobežota no pacēlāja ceļa (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”). Par pacēlāja ceļu uzskatāma nosacītā līnija pa kuru lietotāji paceļas pa nogāzi , izmantojot pacēlāju.

4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistītas ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgā formas tērpā vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir tiesības Trasē lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam pirms katra nobrauciena jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.

4.5. Lietotājam ir aizliegts staigāt kājām pa nobrauciena zonu un pacēlāja darbības zonu. Gadījumos, kad Lietotājs ir spiests pārvietoties kājām pa Trases nobrauciena zonu, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu (piemēram, slēpi, kas aizslīdējusi pa Trasi kritiena dēļ) vai , lai palīdzētu nelaimes gadījumā, Lietotājam šī pārvietošanās ir jāveic pēc iespējas maksimāli netraucējot pārējiem Lietotājiem.

4.6. Lietotājam ir aizliegts bez pamata stāvēt vai sēdēt Trases nobrauciena zonā vai uz pacēlāja ceļa ar tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Par pamatu var uzskatīt kritienu , inventāra defektu , palīdzību cietušajam , palīdzību citam nokritušam Lietotājam. Pēc apstāšanās ir jācenšas pēc iespējas ātrāk atbrīvot Trases nobrauciena zonu.

4.7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri, nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus

4.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

4.9. Trases daļu, ko sauc par „Snovborda parku” un, kas ir atzīmēts ar attiecīgu norādi , drīkst lietot personas, kas nav iesācēji un kuru prasmes ir atbilstošas tramplīnu un slaidu grūtības pakāpei. Slēpotāji drīkst lietot Snovborda parku tikai ar ķiverēm galvā un ne jaunāki par 16 gadiem. Personālam ir tiesības jebkuram Lietotājam aizliegt lietot Snovborda parku, ja viņa spējas vai nobrauciena veids apdraud pašu vai pārējos apmeklētājus.

 

5. NOBRAUCIENA NOTEIKUMI

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Slēpotājus.

5.2. Pirms katra nobrauciena uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases sniega seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos nobrauciena zonā, lai varētu veikt drošu nobraucienu.

5.3. Lietotājs drīkst uzsāk nobraucienu tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par Trases atbilstību drošam nobraucienam. Lietotājam ir aizliegts lietot Trasi, ja sniega kvalitāte vai stāvoklis nav piemērota drošam nobraucienam pat tādā gadījumā, ja darbojas pacēlājs. Lietotājam ir aizliegts atrasties Trases nobrauciena zonā , ja tajā strādā vai atrodas retraks (sniega traktors). Lietotājam ir pienākums dot ceļu retrakam (sniega traktoram) vai Trases dienestu speciālajam transportam.

5.4. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.

5.5. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs, kurš brauc no augšpuses ir atbildīgs par sadursmi ar zemāk atrodošos vai priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.6. Nepārredzamās Trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.

5.7. Lietotājam aizliegts šķērsot nosacīto līniju, kas atdala pacēlāja ceļu no Trases nobrauciena zonas. 5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

 

6. PACĒLĀJA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Pirms pacelšanās

6.1.1. Lietotājam pie pacēlāja ir pienākums ievērot rindas kārtību. Ir aizliegts izmantot pacelāju, apejot rindu.

6.1.2. Piekabināties un atkabināties no pacēlāja, drīkst tikai tam paredzētajās vietās. Atkabināšanās pacelšanās laikā ir atļauta tikai pēc Trases personāla īpaša uzaicinājuma.

6.1.3. Lietotājam, kuram nav pieredze lietot pacēlāju ir pienākums par to informēt Trases personālu pie pacēlāja, lai tas varētu palīdzēt.

6.1.4. Lietotājam ir jāizvēlas pēc iespējas pieguļošāks un atbilstošs apģērbs, kabatām un aizdarei ir jābūt ciet , lai pacēlēja sastāvdaļas, kas ir paredzētas Lietotāja pacelšanai uz kalna virsotni – āķis, tureklis, enkurs (turpmāk tekstā – “Tureklis/Enkurs”), neaizķeras aiz tā.

6.2. Uzsākot pacelšanos

6.2.1. Lietotājam (slēpotājam) ir jānoņem nūju siksnas un nūjas ir jātur ārējā rokā no pacēlāja. Ja paceļaties ar sniega dēli, izkabiniet vienu kāju no sniega dēļa stiprinājuma.

6.2.2. Lietotājam ir jānostājas tieši blakus pacēlājam, bet ne tuvāk kā 0,5 m no tā troses vertikālās līnijas, lai Lietotāju neskartu garām slīdošie pacēlēja Turekļi/Enkuri. Ja garām slīdošais Tureklis/ Enkurs šī iemesla dēļ ir bojājis Lietotāja apģērbu , Īpašnieks zaudējumus neatlīdzina.

6.2.3. Lietotājam ir jāsatver ar brīvo roku Turekli/Enkuru pievelkoties kustības virzienā. Kad kustība ir uzsākta, T-bar” tipa pacēlāju turekli novietojiet aiz muguras jostas vietas augstumā.

6.3. Pacelšanās laikā

6.3.1. Lietotājam jāvirza slēpes vai sniega dēlis pacelšanās ceļa virzienā.

6.3.2. Paceļoties ar pacēlāju, jābrauc taisni, neveicot pagriezienus un līkloču kustības un ievērojot pacelšanās ceļu. Kritiena gadījumā pēc iespējas ātrāk ir jāatbrīvo pacēlāja ceļš.

6.3.3. Lietotājam ir aizliegts atlaist Turekli/Enkuru tieši pirms pacēlāja balstiem

6.4. Beidzot pacelšanos

6.4.1. Pirms atāķēšanās Lietotājam ir jāpārliecinās vai Tureklis/Enkurs nav aizķēries aiz apģērba vai Inventāra, lai netiktu nodarīta trauma (miesas bojājumi) Lietotājam, kā arī, lai netiktu bojāts Lietotāja apģērbs un Inventārs.

6.4.2. Lietotājam ir jāatvirzās no Turekļa/Enkura tikai tad, kad slēpes jau atrodas uz horizontālas virsmas.

6.4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāatbrīvo atāķēšanās laukums tuvākās nogāzes virzienā, lai nākamais pacēlāja lietotājs nenodarītu traumu ar atlaisto Turekli/Enkuru.

6.4.4. Atkabinoties no pacēlāja, Lietotājam ir aizliegts vilkt Turekli/Enkuru sāņus, vai veikt citas darbības, kas veicinātu pacēlāja troses noraušanos vai bojājumu.

6.4.5. Gadījumā, ja pacēlājs apdraud kāda Trases lietotāju, Lietotājam ir pienākums izslēgt pacēlāju nospiežot “STOP” pogu.

6.4.6. Lietotājs ir informēts, ka atkusnī un slapju nokrišņu rezultātā kāds no pacēlāja āķiem var smērēt un no atsevišķiem pacēlāja ruļļiem var pilēt ar eļļu sajaucies ūdens. Lietotājam ir jācenšas izvēlēties tīrus āķus un izvairīties paceļoties atrasties tieši zem pacēlāja staciju ruļļiem.

 

7. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.

7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam pacēlāja lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.

7.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

7.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja biļetes darbības laiks ir sācies un viņu vairs neapmierina trases seguma stāvoklis, laika vai jebkādi citi apstākļi.

 

8. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu pacēlāja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

 

9. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI

9.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no Trases.

9.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Trasi bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, lietojusi viltotu biļeti , kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Biļeti sakarā ar pieļautiem rupjiem šī līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju citiem slēpošanas trašu īpašniekiem.